1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij GYM 075 heeft aangemeld voor het volgen van groepstraining, personal training en/ of voedingsadvies, dan wel deelneemt aan andere activiteiten uit het aanbod.

2- Aanmelding en  inschrijving

Een intake-formulier of aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden (via de app of formulier via de website). Naar aanleiding van de inhoud van het intake-formulier kan een deelnemer, voor deelname aan de training, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

3 – Facturering

Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant of per bankoverschrijving te worden voldaan, voorafgaand aan de gemaakte afspraak. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door GYM 075, daarbij zullen de redelijke kosten die GYM 075 in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer.

4 – Tijdstip en plaats van de training

Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen gezamenlijk overeengekomen of gereserveerd via de app. Indien de trainer niet in staat is de training te laten plaatsvinden, is GYM 075 bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen. De deelnemer dient zich omgekleed te melden op het afgesproken tijdstip.

5 – Trainingsprogramma

Op de trainers van GYM 075 rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven.

6 – Aansprakelijkheid

GYM 075 is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. GYM 075 is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. GYM 075 is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intake-formulier en eventueel ondertekende gezondheidsverklaring. GYM 075 is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7 – Ontbinding en annulering

Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. GYM 075 werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak. De afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal GYM 075 de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

8 – Strippenkaarten en Abonnementen

Strippenkaarten zijn beperkt geldig, specifieke geldigheid staat vermeld op de website www.GYM075.nl of in de app. Abonnementen worden afgesloten met een minimale duur van 3 maanden (tenzij anders overeen gekomen), daarna zijn de abonnementen maandelijks opzegbaar.

9 – Gedragsregels

Zonder onze voorafgaande toestemming mogen afspraken of een onderdeel van de afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij GYM 075 heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door GYM 075 te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

10 – Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen GYM 075 en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen GYM 075 en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van GYM 075s. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van GYM 075 om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.